lørdag den 28. marts 2020

Referat generalforsamling 22. februar 2020. 1. Valg af dirigent
  Til dirigent valgtes Carsten Bach, der kunne bekendtgjorde at generalforsamlingen var varslet i tide, da det allerede var sket ved udsendelse af årskalender for 2019.
 2. Beretning ved formand Jesper L. Lauridsen
  En af året første opgaver var forhandling af jagtlejekontrakt med Herning kommune, der havde varslet en stigning. Stigningen blev heldigvis ikke så voldsom frygtet, og vi giver nu 300 pr. hektar i årlig leje.
  Der var for 2019 bevilliget 13.000 kr. til mårhundebekæmpelse af kommunen, til fordeling mellem samtlige jagtforeninger, disse var blevet anvendt til vildtkameraer. For 2020 er der bevilliget 50.000 kr. til fordeling og der skal holdes møde om anvendelsen heraf inden for den næste uge.
  Der er i 2019 blevet reguleret i alt 1.579 rågeunger i kommunen.
  3 jægere fra foreningen havde deltaget i årets Knudmosejagt, der havde været en våd affære.
  På Jagterne i 2019 havde der været 25-30 jægere pr. jagt. Der har været et godt og meget varieret udbytte.
  I foråret 2020 skal jagthytten renoveres med nyt tag og loft mm.
  Vi har i det forgangne år desværre haft indbrud i containeren, hvilket er meldt til politi og forsikring.
  Sluttelig takkede formanden for godt samarbejde med bestyrelsen.
  Der blev til beretningen spurgt til hvordan mårhundejagten ville komme til at foregå. Formanden svarede, at det først ville blive afklaret på mødet i jægerrådet den kommende uge.
  Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
 3. Grønne råd v/Ole Rønnow
  Ole kunne starte med at berette, at kommunen havde bevilliget 25.000 kr. til renoveringen af hytten og at der er søgt om 30.000 i tilskud hos jægerrådet, der ikke er blevet bevilliget endnu. De enkelte jagtforeninger i kommunen bliver formentlig indbudt til jagt i statsskovene.
  Herudover blev der orienteret om aktiviteterne i det grønne råd det forgangne år.
 4. Kassererens beretning v/Poul Madsen
  Det reviderede årsregnskabet for 2019, blev gennemgået, det viste samlede indtægter for 58.171 kr. og udgifter for i alt 53.384 kr. hvilket betød at der var realiseret et overskud på 4.786, egenkapitalen var herefter 64.701 kr..
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 5. Beretning fra flugtskydningsudvalget
  Beretningen blev fortaget af Christiansen i fraværet af Per Christiansen. Deltagelser i de forskellige stævner/konkurrencer blev gennemgået sammen med resultaterne heraf. Det blev endvidere nævnt, at den sædvanlige mandagstræning startede den 6. april. Der vil dog være første skydning den lørdag den 27. marts.
  Beretningen blev herefter godkendt.
 6. Kassererens beretning i flugtskydningsudvalget ved Conni Elmholt
  Det reviderede regnskab for 2019, blev gennemgået, det viste samlede indtægter på 78.092 kr. og udgifter for 68.223 kr., hvilket betød at der var realiseret et overskud på 9.669 kr., egenkapitalen var herefter 125.941 kr.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 7. Indkomne forslag
  Formanden kunne berette, at der ikke var indkommet forslag.
 8. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen forslog uændet kontingent for 2020, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
 9. Valg til foreningens bestyrelse
  På valg var Poul E. Thygesen, Ole Rønnow, Poul Madsen og som suppleant Alex Damgaard, alle modtog genvalg og der var ingen der ønskede at opstille som modkandidater så alle blev enstemmigt genvalgt.
 10. Valg til flugtskydningsudvalg
  På valg var Jan Gandrup Christiansen, Poul Erik Johannesen, Henrik Jensen og som suppleant Kaj Nellemann også her stillede alle op til genvalg uden modkandidater, så også her blev de enstemmigt genvalgt.
 11. Valg af revisor
  Nuværende revisor Villy Mølsted ønskede ikke genvalg, René Bo Amini blev foreslået og valgt til posten, mens Janus Cronhammer forsatte som revisor suppleant.
 12. Lodtrækning til de første 2 uger i bukkejagten
  Der blev trukket lod mellem de der pr. dagen for generalforsamlingsdagen havde betalt til jagten, de udtrukne blev. Poul Erik, Janus Cronhammer, Jan Andreasen, Poul Frølund, Carsten Bækgaard og Ole Rønnow.
  Jesper L. gjorde opmærksomhed på, at der ikke måtte drives bukkejagt på kommunens arealer efter kl. 9.00 morgen og at opstart aften tidligst måtte være 2 timer før lukketid.
 13. Rågejagten
  Der blev fremlagt en seddel hvorpå de interesserede kunne notere sig.
 14. Eventuelt
  Ole Rønnow gjorde opmærksomhed på, at han godt kunne bruge hjælp til opstilling ved dyrskue i Herning den 1/7 og nedtagning igen den 3/7. Herudover var man mere end velkommen til at deltage på standen hvis man havde tid eller lyst til at hjælpe.
  Svend Christiansen foreslog, at rådyr blev fredet på oktober jagten og at man i stedet benyttede denne til at observere størrelsen af bestanden.
  Jan Andreasen oplyste, at han havde observeret at rådyr på hans jordareal, der lå tæt på flyvepladsen var fortrykket pga. faldskærmsudspring. Jan havde forgæves forsøgt at forklare dette til kommunen. Ole Rønnow ville tage dette med videre til grønt råd.
  Der blev orienteret om feltskydning, hvor vi har plads til 2 hold af 6 personer, tilmelding foregik til Henrik Jensen og Poul Madsen.
  Rågepokal for flest nedlagte rågeunger gik til Jan Gregersen, der havde nedlagt 159 stk.
  Kragepokal blev uddelt til Brian Jensen, der havde nedlagt ca. 50 stk. i 2019.
  Der blev foreslået, at der godt kunne arrangeres en kragejagt i september for at vække interessen herfor. Det blev endvidere fortalt, at en observation af en kragerede havde vist at der igennem sæsonen var blevet fortæret ca. 50 harekillinger på den enkelte rede, så en regulering har absolut et godt formål.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar