fredag den 12. februar 2016

Jægerråd Hernings årsmøde

torsdag d. 4 februar i Herning jagtforenings lokaler Gilmosevej 26 Tjørring kl. 1930.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte.

2. Valg af dirigent.

Birger blev valgt til dirigent og referent blev Lasse Pedersen.

3. Valg af stemmetællere.

Dirigenten udpegede to mand som stemmetællere

4. Beretning om Jægerrådets virke V/formanden Arne Thomsen

Vi er pt 2599 medl., En stor tilbagegang på 12,63% hvad er årsagen? Manglende rekruttering blandt nyjægere?? Uro i jægerforbundet?? Er blevet debatteret på et jægerrådsmøde
Rettelse til dette punkt:
Medlemstallet var ikke 2975 d. 01.01.2014 som det fremgår af referatet af årsmødet 2015
men 2675 hvilket fremgår af Vagn Olesens skriftlige beretning, som jeg har liggende.
Det betyder jo at vores samlede medlemsnedgang er 76  (Ikke 376) eller 2,8 % (ikke 12,6%)
Jeg har kikket det forkerte sted, da jeg lavede min beretning. Det beklager jeg dybt !
Dele af min beretning ville have været noget anderledes, hvis denne fejl var undgået.” citat formanden.

Rågeregulering: 1292 unger (ny rekord) nedlagt af 37 jægere.
Rep.møde. 10 jagtforeninger kan deltage, og de er blevet orienteret. 
Vi fik igen tilladelse til reguleringsjagt i Knudmosen. 42 mand deltog. Der blev nedlagt 2 ræve, 2 rådyr, 6 fasaner, 7 snepper og 3 bekkasiner - ingen jagt i andedammen.
Møde aktiviteter:
Jægerrådsmøder: 2 stk. Marts og Sep. Punkter bla. Rekkruttering og reguleringskorpstil bla. fældefangst.
4 kredsbestyrelsesmøder, 1 kredsbestyrelse + kooridinatormøde, formandsmøde før rep, repræsentantskabsmøde, debatmøde i Aulum, formandsmøde i Dalum, hjortevildt grupper midt-vest-syd, Møde i NS jægerforum.
Husk tilmelding til kreds og repræsentantsskab møder.
Tak for den positive modtagelse
Beretningen blev godkendt med klapsalver.

5. Beretning fra Udvalgene

Hundeudvalget v. Knud Overgaard

Omhandler kun træning af hunde til markprøver. 39 deltagere fordelt på 5 hold.
God vildtbestand om foråret, men dårligt om efteråret, man regner med det våde forår har del af skylden.
Generalforsamling blev afholdt i December for de betalene deltager. Det er kun der, der kan optages nye medlemmer
Får mindre arealer år for år.
Beretningen blev godkendt.

Grønt råd V/Ole Rønnow

Spændende år, godt samarbejde med DN og DOF
Nyhed: Natur spot, et nyhedssite.
Mosgaard muserum til udstilling.
Herning museum har overtaget Herningsholm
Sdr Felding jagtforening har været til åbent landbrug. Det blev der taget godt i mod i kommunen.
Rideskov lavet i Haderup. Over 40.000 likes da det blev lagt på nettet. Bla med folde og ridestier
Hvis I har gode historier vil Ole gerne have dem, så de kan komme med i grønt råd.
Samarbejdet med Jægerforbundet fungerer godt.
Beretningen blev godkendt.

6. Valg af Jægerråds formand

Udgår i år, da formanden ikke er på valg

7. Valg af bestyrelse

Foreningerne udpeger hver en person samt en suppleant.

8. Indstilling af hovedbestyrelsesens kandidat

Lars Jensen (Ønsker at genopstille)
Norbert Ravnsbæk. Indstillet af en af deltagerne.

Formanden Arne Thomsen. Der bliver opfordret til, at vi bakker op om Lars Jensen.

Der kom både for og i mod for de to kandidater fra de fremmødte.

8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet

Der skal hurtig komme indstillinger fra de 10 jagtforeninger. De skal meldes ind til Arne. 

9. Indkommende forslag;

Ingen fra medlemmer. Men forslag fra Arne Thomsen.

Vedtægtsændringer:
  1. Jægerråd Herning kan nedsætte arbejds/fagudvalg
  2. Nedsatte udvalg konstituerer sig selv med formand, bestyrelse og vedtægter
  3. Nedsatte udvalg afgiver skriftlig beretning og regnskab til formanden for jægerråd Herning Inden udgangen af December. Beretninig forlægges mundligt af udvalgets repræsentant på årsmødet i Jægerrådet Herning
Vedtægtsændringerne blev godkendt

10. EVT

Problemer med medlemsregistrering. Store problemer i forbundet - en forklaring fra HB medlem Lars Jensen.

Fauna Pletter/striber Knud Overgaard informede. Herning/Ikast Kommune giver et tilskud på ialt 30.000kr. Fauna stribe eksempel 800m stribe for 1200kr inkl frø. Alle fik en folder med hjem.

Ide fra HJC om at invitere alle områdets jagttegnslærer til et møde om, hvad HJC kan tilbyde. Evt som en medlems rekkuttering

10. Orientering fra Kredsformand Knud Pedersen


RASKnatur revisionen og processen. Nu delt som Rasknatur og Jagt- og Natur politikken

Til debat:
  1. Udsætning af fjervildt- skal ske bæredygtigt. Udsætning eller flytning af andre arter der tidligere hjemmehørerne arter.
  2. Fodring
  3. Lokal forvaltninig
  4. Hvad er ”naturlig hjemmehørere” arter

Oplæg til at vi skal finde ud af hvordan vi i Herning Kommune vil have Jagttider


11. Orientering fra HB medlem Lars Jensen

Tak for indstillingen til HB

Hvad får du for pengene. En fremvisning hvad jægerforbundet bruger pengene på. Og en henvisning til artiklen af samme navn i ”Jæger”.

Medlemsflugt?? Mistet 1800 medlemmer i 2015. Medlemmerne bliver ældre og de nytilkommende bliver for kort tid.
Oplæg til nye medlemskategorier. Hvor skal vi sætte ind?
Forslag:
- Juniorjæger
- rabat til kusister
- Husstand skal de have rabat
- rabat hvis man ikke får jæger.

Jagttider:
Forløbet inden de nye jagttider er på plads.
Vildt Forvaltnings Rådet . Ny formand Jan Eriksen tidligere i Friluftsrådet.
Miljøministeren bestemmer fuldstænding jagttiderne.
Intanationale rammer- bla. betydning af EF direktiv-Key koncept
Er det de rigtige jagtbararter der er på bruttolisten.
Jægerforbundet ønsker mere jagt mindre regulering.
Gennemgang hvilke arter jægerforbundet ønsker jagt/mere jagt på.

Hjortevildet
Gennemgang af de 4 målsætning fra Vildtforvaltningsrådet.
Stadig problemer med for få ”gamle” hjorte. Samt køns sammensætningen.
Har været problemer med jagtetikken i år. De sager skal vi have mindre af.
Besluttet på HB mødet den 3-2-16 at Jægerforbundet ønsker længer tid og vil diskutere en forvaltningsplan med medlemmerne.
Forklaring på hvorfor HB ikke har valgt at følge Den Nationale Hjortevildt Gruppes indstilling til forvaltning af hjortevildt. Samt info om hvordan Den Nationale Hjortevildt Gruppe arbejder.
Visning af forvaltning og jagttidsrammeren for krondyr.


Kommentar fra deltagere.
Hjortene er blevet ældre, end hvad undersøgelsen viser
Skal vi ændre jagttiden på spids- til gaffelhjorte, så vi ikke får sager med fejlafskydning?
Hvor langt er vi fra målet om den korrekte afskydning af hjorte?
Hvorfor laver man en national jagttid,- og en undtagelse i Nordjylland?
Hvorfor skal vi ikke have nordjyllands model, hvis den er så god?
Hvorfor stopper man ikke jagten på hjorte på statens arealer?
Hvornår har vi nået målet? - Svar en stor hjort pr. tyve hinder.
Diskussion om de forskellige områder i Danmark bla Oxbøl, Djursland.
Jægerforbundet skal være bedre til at informere, så de ikke får medlemmerene imod sig.
Ros til Lars fra kompromitet fra DNHG

Hvad er stemningen for at jægerforbundet skal følge DNHG indstilling til forvaltningsplaner?

24 for
7 imod

Skal danmarks jægerforbund støtte op om ens jagttider i hele Danmark?

27 for
3 ImodReferent:
Lasse Pedersen
Sdr. Grenevej 2

6933 Kibæk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar