torsdag den 18. februar 2016

Jægernyt nr. 8 2016

Velkommen til JægerNyt nr. 8, 2016
I dette nummer af JægerNyt kan du læse nyt om hjortevildtforvaltningen, hundearbejdet og hagl- og riffelprøverne.
Status på hjortevildtforvaltningen
Forfatter: Claus Lind Christensen, Formand for Danmarks Jægerforbund
Kære medlemmer
I Danmarks Jægerforbund går det ofte stærkt, ikke altid fordi vi selv nødvendigvis ønsker det, men fordi samfundet omkring os forandrer sig og sætter jagten eller naturen under pres.
Da debatten i de igangværende drøftelser om forvaltningen af hjortevildtet kommer langt omkring, vil jeg her skabe klarhed over, hvor vi står lige nu.
Først og fremmest er forventningen den, at ændringer i forvaltningen af det store hjortevildt først træder i kraft pr. 1. april 2018, og her skal det slås fast med syvtommersøm, at intet er besluttet endnu.
Beslutningen om, hvad der skal ske, foretages i sidste ende af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. Det forberedende arbejde foregår i den nationale hjortevildtgruppe.
Den Nationale Hjortevildtgruppe arbejder på at gøre et forslag klar til Vildtforvaltningsrådsmødet den 15. marts 2016. Nogle af idéerne er præsenteret i januarnummeret af Jæger, og har du endnu ikke fået læst dette, vil jeg anbefale dig at gøre det.
Da grovskitsen, som viste de første tanker af forslaget, kom på bordet, besluttede jeg sammen med den øvrige hovedbestyrelse den 3. december 2015, at der var tale om så vidtgående ændringer, at vi ikke ville lade det være op til hovedbestyrelsen alene at træffe denne beslutning. Derfor blev hele forslaget sat til debat, hvilket fremgår af en artikel i Jæger og nyheden på vores hjemmesiden den 4. december.
Forslaget har været drøftet rundt i hele landet på årsmøderne i jægerrådene, hvor mange af jer sikkert har deltaget. Resultaterne fra disse møder, der skal indgå i den samlede vurdering fra hovedbestyrelsens side, er nu ved at blive opgjort, og senest på kredsmøderne vil resultaterne blive præsenteret.
Oprindelig var det planen, at der skulle tages stilling til forslaget fra Den Nationale Hjortevildtgruppe på mødet i Vildtforvaltningsrådet den 15. marts.
Vi har i hovedbestyrelsen den 3. februar drøftet vores indstilling, og konklusionen blev, at vi ønsker mere debat med baglandet, hvor det specielt er spørgsmålet om reel lokal indflydelse og spørgsmålet om arealbegrænsning i forhold til at kunne nedlægge mere end én hjort ældre end spidshjort på den enkelte ejendom, som vi ønsker yderligere debatteret.
Forudsætningen for mere debattid er naturligvis, at Vildtforvaltningsrådet følger Jægerforbundets ønske. På nuværende tidspunkt kender vi ikke rådets holdning til dette spørgsmål. Vi kender heller ikke sidste frist for ændringer af forslaget, men det vil jeg få afklaret på mødet den 15. marts, ligesom jeg vil kæmpe for at få mere tid til debat af især de to ovenstående spørgsmål.
Vi arbejder pt. i Vildtforvaltningsrådet for, at der rundt om i landet bliver afholdt møder i regi af Vildtforvaltningsrådet med deltagelse af alle parter i Den Nationale Hjortevildtgruppe.
Sideløbende med denne proces ser vi nu lokale initiativer i form af møder i jægerråd og jagtforeninger, og her vil jeg opfordre jer til at deltage og bidrage konstruktivt til debatten.
I de igangværende drøftelser om forvaltningen af hjortevildtet går bølgerne fra tid til anden højt, hvilket er forståeligt, men uden en form for konsensus risikerer vi samlet set at skade jægernes sag, både ved at vi mister indflydelse, og ved at jægernes renommé svækkes, når vi på den måde fremstår som en uhomogen gruppe.
Jeg vil derfor opfordre alle til at bidrage til debatten med værdighed og respekt - uanset de mange forskellige holdninger til dette emne. Vi har brug for en ansvarlig og konstruktiv tilgang til denne sag, der kan sikre sammenhold blandt jægerne, præcis som i forhold til alle andre jagtpolitiske sager.
Se mere på www.hjortevildt.dk
Med venlig hilsen
Claus Lind Christensen
Meget positiv modtagelse af DJ’s fokus på bredden i jagthundearbejdet
Forfatter: Niels Søndergaard, jagtfaglig chef
Jægerforbundets jagthundekonsulent Henrik Vestergaard Hove-Nielsen har fået mange positive tilkendegivelser på den øgede fokus på bredden i DJ’s jagthundearbejde, når han har været ude i jagtforeningerne og specialklubberne for jagthunde.
Den generelle opfattelse blandt jagtforeningernes instruktører og medlemmer er meget positiv i forhold til DJ’s fokus på bredden. Tilbagemeldingen er, at det er det helt rigtige initiativ, og udviklingen omkring positiv træning, sammenholdt med en bedre uddannelse af instruktører plus konstruktive forslag til anderledes træning med muligheden for at værge nye medlemmer, er fantastisk.
Medlemmerne og jagtforeningsformændene er glade for den direkte information fra administrationen til dem, hvilket tydeligt ses på antallet af deltagere på kurserne, som er gået frem med over 80 % fra 2014. Eksempelvis er efteruddannelse for jagthundeinstruktører i kreds 2 og kreds 5 overtegnet og 10 står på venteliste begge steder.
Flere specialklubber har tilkendegivet, at de selv har eller vil sætte større fokus til bredden (græsrødderne) på lige fod med DJ. Senest har Dansk Ruhår Klub og Dansk Breton Klub besluttet dette i deres respektive klubber. I forbindelse med foredrag og kurser er der stor tilfredshed med DJ’s tiltag og nye struktur også omkring opdeling i jagthundeudvalg og prøveudvalg.

Riffel- og haglskydeprøver 2016
Forfatter: Niels Søndergaard, jagtfaglig chef
Det er nu muligt at tilmelde sig riffel- og haglskydeprøverne for 2016. Prøverne med datoer og tidspunkter finder man ved at logge på ”Mit Jagttegn” på Naturstyrelsens hjemmeside.

Om JægerNyt
Danmarks Jægerforbunds nyhedsbrev omhandlende organisatoriske og foreningsmæssige emner. Nyhedsbrevet udsendes til jagtforeningsformænd og -kasserere, kredsbestyrelsesmedlemmer samt hovedbestyrelsen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar